مثل شید حاج قاسم سلیمانی اهل مسابقه بهشت باشیم، استاد پناهیان