خاطرات شهدا : نماز اول وقت با امام زمان ؛ شهید مدافع حرم احمد مشلب

 

نماز اول وقت با امام زمان ؛ شهید مدافع حرم احمد مشلب
نماز اول وقت با امام زمان ؛ شهید مدافع حرم احمد مشلب

 

روزی برای تحویل یک امانتی به شهر”تبنین” رفته بودیم. در راه برگشت، صدای اذان آمد.

احمد گفت:( کجا نگه میداری تا نماز بخوانیم؟)

گفتم:( ۲۰دقیقه ی دیگر به شهر میرسیم و همانجا نماز میخوانیم).

از حرفم خوشش نیامد و نگاه معناداری به من کرد و گفت:

( من مطمئن نیستم تا ۲۰ دقیقه دیگر زنده باشم! و نمیخواهم خدارا درحالی ملاقات کنم که نماز قضا دارم. دوست دارم نمازم با نماز امام زمان و در همان وقت به سوی خدا برود.)