شهید ابراهیم هادی کیست؟ شهید ابراهیم هادی را اگر بخواهیم در یک جمله کوتاه بیان کنیم باید بگوییم ابراهیم معنی پهلوانی و مرام ورزشکار بودن را در دوران خود به خوبی به همه نشان داد و بذر پهلوانی را در بین ورزشکاران و کشتی گیر ها مانند پوریای ولی کاشت تا که امروز بذر ابراهیم [...]ادامه مطلب