دلنوشته شهید ابراهیم هادی     امشب اشک چشمانم را کم سو کرده است و شوق دیدار مرا بی تاب چشمانم سویی ندارد برای دیدن میشود ساعت قرارمان را بگویی ؟ امشب؟ اگه بدانم لحظه ای درخوابم می آیی شبانه روزم را میخوابم. قرار ما درتنهایی من است.قرارما تنها مداد و کاغذمن است و […]

ادامه مطلب