در این ویدئو مستند ویژگی های بانوان موفق از نظر قرآن را مشاهده خواهیم کرد