تند خوانی جزء به جزء قرآن کریم

فایل صوتی ۳۰ جزء از قرآن کریم با تلاوت استاد معتزآقایی

فایل های صوتی تلاوت قرآن استاد معتز آقایی آماده دریافت است.  در این روش تلاوت هر جزء حدود نیم ساعت طول می کشد.

تحدیر/ جزء اول قرآن کریم

تحدیر/ جزء دوم قرآن کریم

تحدیر/ جزء سوم قرآن کریم

تحدیر/ جزء چهارم قرآن کریم

تحدیر/ جزء پنجم قرآن کریم

تحدیر/ جزء ششم قرآن کریم

تحدیر/ جزء هفتم قرآن کریم

تحدیر/ جزء هشتم قرآن کریم

تحدیر/ جزء نهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء دهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء یازدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء دوازدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء سیزدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء چهاردهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء پانزدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء شانزدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء هفدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء هجدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء نوزدهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیستم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و یکم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و دوم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و سوم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و چهارم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و پنجم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و ششم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و هفتم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و هشتم قرآن کریم

تحدیر/ جزء بیست و نهم قرآن کریم

تحدیر/ جزء سی ام قرآن کریم