خاطرات شهدا : شهید سید محمد علی جهان آرا ؛ اراده آهنین     فقط کمی خود را جا به جا کرد و صحبتش را ادامه داد.جهان آرا و همرزمانش با دست خالی جنگیدند. بنی صدر به تماس های آنان توجهی نمی کرد. بنی صدر پیغام داده بود شما بروید جلو؛ ما با یک حرکت […]

ادامه مطلب