سبد خرید کوچک

خاطرات شهدا : باید از دنیا دل برید ، شهید محمودرضا بیضایی رشته تعلقات راباید برید درون خودش ،با خودش کلنجار می رفت .برای کسی آشکار نمی کرد اما گاهی خصوصی که حرف می زدیم . حرفهای دلش به زبانش می آمد. هر بار که از سوریه برمی گشت و می نشستیم به حرف زدن، حرفهایش […]

ادامه مطلب