شهید ابراهیم هادی چند سالی است که به عنوان پیشرو در عرصه فرهنگی در مقابل تجاوز های دشمن به تنهایی ایستاده است و جوانان را هدایت گر شده است.

 

قاب شاسی شهید ابراهیم هادی
قاب شاسی شهید ابراهیم هادی