روایتی از شهید دفاع مقدس شهید نسیم افغانی از افغانستان