خاطرات شهدا : مبارزه با نفس شهید ابراهیم هادی

مبارزه با نفس شهید ابراهیم هادی
مبارزه با نفس شهید ابراهیم هادی

ورزشکار بود و قد و اندام مناسبی داشت. هرروز با ساک دستی و لباس ورزشکاری به سمت باشگاه می رفت.
یک بار رفقایش به او گفتند: دیروز دو تا دختر دنبال تو بودند و درباره تو حرف میزدند،ماشاالله با این تیپ و هیکل، خوب جلب توجه میکنی! ٔ از فردا دیگر ساک ورزشی برنمی داشت! لباس های ورزشی خود را داخل کیسه نایلونی
می گذاشت و یک پیراهن گشاد می پوشید و روی شلوارش می انداخت؛ می گفت من نمی خواهم با
نوع پوششم، ذهن یک جوان را مشغول کنم.
برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم