ما یک رژیم طاغوتی را با فرهنگش بیرون کردیم.

ما خودمون فرهنگ داریم، زبان داریم. شما نباید نشخوار کننده کلمات فرانسوی و اجنبی باشید.

به جای این حرف ها بگو: “خدا پدرت رو بیامرزه!“.

سخنان کوبنده حاج احمد متوسلیان نسبت به فرهنگ
سخنان کوبنده حاج احمد متوسلیان نسبت به فرهنگپوستر شهدا