زهر برجام و جام زهر امام حاضر ؛ فیلم سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی