دیدار خانم ارمنستانی(خانم نازلی مارگاریان)با خانواده شهید رسول خلیلی

 

رفیق مثل رسول ، دیدار خانم نازلی مارگاریانبا خانواده شهید رسول خلیلی
رفیق مثل رسول ، دیدار خانم نازلی مارگاریانبا خانواده شهید رسول خلیلی