رفیق شهیدم شهید بابک نوری و شهید مهدی زین الدین

 

رفیق شهیدم شهید بابک نوری و شهید مهدی زین الدین
رفیق شهیدم شهید بابک نوری و شهید مهدی زین الدین

چشم هایمان را بسته ایم
روی نگاه هایتان!
اما شما چشم بر نگیرید
از حال و روزهای ما

محتاج نگاهتان هستیم
.
شهید مهدی زین الدین 
ولادت:۱۳۳۸/۰۷/۰۱
شهادت:۱۳۶۳/۰۸/۲۷
.
شهید بابک نوری هریس
ولادت:۱۳۷۱/۰۷/۲۱

شهادت:۱۳۹۶/۰۸/۲۷