بحق حضرت زینب و حضرت رقیه(س) خودم شفاعت میکنم
بحق حضرت زینب و حضرت رقیه(س) خودم شفاعت میکنم

به دوستان بگویید
که از حریم شهدای مدافع خبر بگیرید
و سر بزنید
که بحق حضرت زینب و حضرت رقیه(س)
خودم شفاعت میکنم

شهید مهندس مصطفی کریمی
یاد شهدا با صلوات