آخرین شناسایی شهید زین الدین و برادرش
آخرین شناسایی شهید زین الدین و برادرش

من توی مقر ماندم؛بچه ها رفتند غرب، عملیات..
مجبور بودم بمانم به یک عده آموزش بدهم.
قبل از رفتن، مهدی قول داد که موقع عملیات زنگ بزند که بروم. یک شب زنگ زد و گفت «به بچه هایی که آموزششون می دی بگو اگه دعوتشون کردن، اگه تحریکشون کردن که بیان منطقه، اگه پشت جبهه مشکل دارن، برگردن. فقط اون هایی بمونن که عاشقن »
شب بعدش، باز هم زنگ زد و گفت « زنگ زدم برای قولی که داده بودم ولی با خودم نمی برمت. »
اسم خیلی از بچه هارا گفت که یا برگردانده یا توی کرمانشاه جا گذاشته.
گفت « شناسایی این عملیات رو باید تنها برم. به خاطر تکلیف و مسئولیتم. شما بمونین.»
فردا غروب بود که خبردادن مهدی و برادرش، تو کمین، شهید شده اند. نفهمیدم چرا هیچ کس را نبرد جز برادرش…